«ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ /4 նոյեմբերի 2010 թվականի N 1427-Ն/

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև Զարգացման քաղաքականության վարկային 2-րդ ծրագրի կրթության ոլորտի 2010 թվականի ելակետային միջոցառումները` նախադպրոցական կրթության մասով,  և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների 2008-2015 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման հետագա ընթացքի մասին» N 29 արձանագրային որոշման 15-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ    է.  
1.Հավանություն տալ ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեկամյա նախադպրոցական կրթության ծախսերի ֆինանսավորման վերաբերյալ առաջարկին (այսուհետ` ֆինանսավորման վերաբերյալ առաջարկ)` համաձայն հավելվածի:
2.Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ներկայացրած հաշվարկների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում նախատեսել միջոցներ` ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեկամյա կրթության կազմակերպման ընթացիկ ծախսերի մասով,  ելնելով ըստ աշակերտների թվի ֆինանսավորման բանաձևով մեկ սովորողին ընկնող տարեկան գումարի չափից, և անհրաժեշտության դեպքում` ներդրումային ծախսերի մասով: 
3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին`
1) մշակել ժամանակացույց` Հայաստանի Հանրապետության մարզերում ֆինանսավորման վերաբերյալ առաջարկն աստիճանաբար ներդնելու համար.
2) սույն որոշման 2-րդ կետի կատարումն ապահովելու նպատակով`  սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել համապատասխան հաշվարկներ` համաձայն ֆինանսավորման վերաբերյալ առաջարկի:
4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին` յուրաքանչյուր տարվա բյուջետային գործընթացի շրջանակներում`
1) հավաքել տեղեկատվություն ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների  թվի մասին` ըստ հանրապետության մարզերի ու համայնքների, և այն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն.
2) դիտարկել և հաշվառել ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության կազմակերպման համար անհրաժեշտ կարիքները` ներդրումային ծախսերի (հաստատությունների վերանորոգման, կահավորման և ուսումնամեթոդական բազայի հագեցվածության գծով) գնահատման համար, և ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն.
3) առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարներին, հիմք ընդունելով սույն որոշման 1-ին կետում նշված ֆինանսավորման վերաբերյալ առաջարկը, սահմանված կարգով հաստատել համայնքային նորմատիվներ` նախադպրոցական կրթության ընթացիկ ծախսերի մասով:


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                                                               Տ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

  2010 թ. նոյեմբերի 11
  Երևան

 

Հանրային քննարկումներ

Ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում

2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրով հանրակրթության ոլորտում նախատեսված է ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի…