«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ /22 դեկտեմբերի 2005 թվականի N 2307-Ն/

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջի կատարումն ապահովելու նպատակով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1922-Ն որոշման 236-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշումէ.

1. 2006/2007 ուսումնական տարվանից Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ` բուհ) սկսել ուսման կազմակերպման կրեդիտային համակարգի (այսուհետ` կրեդիտային համակարգ) ներդրման գործընթացը:

2. Սահմանել ուսանողի տարեկան լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը` հավասար 60 ակադեմիական կրեդիտի:

Կրեդիտը ներառում է`

մասնակցությունը դասախոսություններին, լաբորատոր և գործնական պարապմունքներին, պրակտիկաներին,

քննությունների և ստուգարքների հանձնումը,

անհատական պարապմունքների ցուցանիշը,

ռեֆերատների, կուրսային, դիպլոմային և ուսումնական պլանով նախատեսված այլ աշխատանքների կատարման աստիճանի, որակի գնահատումը:

Բակալավրի աստիճան ստանալու համար սահմանվում է առնվազն 240, բժշկական մասնագիտությունների համար` առնվազն 300 կրեդիտ:

Մագիստրոսի աստիճան ստանալու համար սահմանվում է 60-120 կրեդիտ, բժշկական մասնագիտությունների համար` մինչև 180 կրեդիտ:

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին`

ա) 2005/2006 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակից կրեդիտային համակարգը կրթափորձի կարգով մասնակիորեն կիրարկել այդ բնագավառում որոշակի փորձ ունեցող բուհերում` Երևանի պետական համալսարանում, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանում, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում և Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտում: Կրթափորձի արդյունքներն ամփոփել 2005/2006 ուսումնական տարվա ավարտին.

բ) մշակել և հաստատել բուհերում կրեդիտային համակարգով ուսման գործընթացի կազմակերպման օրինակելի կարգ.

գ) կրթափորձի արդյունքներով` ըստ բուհերի, կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների կազմել ժամանակացույց` բուհերի կրեդիտային համակարգին փուլային անցման համար.

դ) հաստատել նոր կրթական չափորոշիչները և դրանց հենքի վրա իրականացնել գործող ուսումնական պլանների արմատական վերակառուցում, ուղենիշ ունենալով դրանց մոդուլացումը և արտահայտումն ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն արտահայտող կրեդիտային արժեքներով` պարտադիր ու ընտրովի դասընթացների և ուսումնական մոդուլների ցանկով և դրանց ամրագրված կրեդիտների չափաբաժիններով: Նորացված ուսումնական ծրագրերն ու դրանց բովանդակությունը մերձեցնել եվրոպական չափանիշներին և մասնագիտական աշխատանքային շուկայի առկա պահանջներին` շնորհվող կրեդիտների ու որակավորումների ճանաչելիությունը և կրեդիտների կուտակման ու տեղափոխման եվրոպական համակարգի հետ (ECTS) դրանց համադրելիությունն ապահովելու նպատակով.

ե) կազմակերպել բուհերի ուսումնական վարչակազմի և դասախոսների վերապատրաստում` ուսումնական հաստատության միջոցների հաշվին` կրեդիտային համակարգի կիրարկման համար.

զ) մշակել համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ` նպատակ ունենալով ապահովել կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների ծրագրից ծրագիր և բուհից բուհ փոխանցման ու դրանց փոխադարձ ճանաչման, ոչ լրիվ ուսումնական բեռնվածությամբ ուսումնառության և դրա հետ կապված երկարացված տևողությամբ կրթական ծրագրերի իրականացման, կիսամյակային ուսման վարձերի` ըստ կրեդիտների թվի վճարման հնարավորությունը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Բաժանորդագրվել

Եթե ցանկանում եք պարբերաբար ծանոթանալ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կայքէջի «Տեղեկատվություն» բաժնի նյութերին, ապա կարող եք բաժանորդագրվել՝ նշելով Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Այդ հասցեին կստանաք նամակ-հաղորդագրություն, որով կհաստատվի Ձեր բաժանորդագրումը։