«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԳՐԱՎՈՐ ԵՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ՓՈՒԼԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /19 հունիսի 2013թ. N317-Ա/

Հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 2013 թվականի ապրիլի 15-ի N 396-Ն հրամանով հաստատված կարգի 9-րդ կետի պահանջը՝

Հրամայում   …

«ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2011Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1166-Ա/Ք ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /20 հուլիսի 2012թ. N724-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով՝
 

Հրամայում եմ՝


ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011թ.…

«2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N1057 Ա/Ք ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /06 փետրվարի 2012թ.N 100-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով <<Իրավական  ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի   70-րդ հոդվածի  1-ին մասի պահանջով`     

Հ ր ա մ ա յ ու մ   …

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 16-Ի N563-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /16 հունվարի 2012թ. N14-Ն/

գրանցված 13.02.2012
կոդ 11012097

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի  և  «Կրթության մասին» Հայաստանի…

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԹԵՐԹԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /27 դեկտեմբերի 2011թ. N 1135-Ա/Ք/

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի  N 1745-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված N 2-ի 15-րդ կետը՝

Հրամայում եմ՝

«ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2011Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1166-Ա/Ք ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /28 հոկտեմբերի 2011թ. N1194-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով՝

Հրամայում եմ՝

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011թ. հոկտեմբերի 20-ի «Հանրակրթական ուսումնական…

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /20 հոկտեմբերի 2011թ. N 1166-Ա/Ք/

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14 հոկտեմբերի 2010 թվականի  «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորման, հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորման տարածքային և…

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ «ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 1-9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ԵՎ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ / 29 օգոստոսի 2011թ. N 1000-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին մասի 1-ին կետով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության  2010 թվականի  ապրիլի 8-ի N 439-Ն…

«ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ5-Ի N 280-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /28 դեկտեմբերի 2011թ. N1347-Ն/

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով և  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի…

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ /ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ/ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /20 սեպտեմբերի 2011թ.N1057-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 1579 որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 14-րդ կետի <<ա>> ենթակետով  և հիմք ընդունելով…

«ԷՔՍՏԵՌՆ (ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՆ) ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 39-Ն ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /14 հոկտեմբերի 2010թ. N 1507-Ն/

Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության   օրենքի  14-րդ հոդվածի 7-րդ  մասի  և    «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30  հոդվածի 1-ին …

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ «ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ, ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ/ 28 հուլիսի 2011թ. N 870-Ն/

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի  սեպտեմբերի 12-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի…

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆԿԱԶՄԻ ՏԱՐԻՖԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ/ 26 ապրիլի 2011թ. N 416-Ն/

Ղեկավարվելով <<Նախադպրոցական կրթության մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի    1-ին մասի ժ)  ենթակետի պահանջներով`                    

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

1.Հաստատել`
1) Հայաստանի…

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ/ 30 մարտի 2011թ. N 257-Ն/

Ղեկավարվելով <<Նախադպրոցական կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի դ) ենթակետով, 20-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի…

«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԱՎԱԳ ԽՄԲԻ /5-6 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐԻ/ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳԻՐԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /25 օգոստոսի 2009թ. N 758-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի ը) ենթակետի պահանջերով և հիմք ընդունելով  «Մանկապարտեզի ավագ խմբի (5-6 տարեկանների) կրթական…

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2008-2015ԹԹ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /22 սեպտեմբերի 2008 թ. N765-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով «ՀՀ Նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների 2008-2015թթ. ռազմավարական և փորձնական ծրագրերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 13 մարտի 2008թ. N 10 արձանագրային որոշման…

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԵՐԴՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /18 օգոստոսի 2010 թ. N 1313-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կանոնադրության 14-րդ կետի դ) ենթակետով՝


ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝


1. Հաստատել…

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /18 մայիսի 2010 թ. N 396-Ն/

Ղեկավարվելով «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

1.Հաստատել   «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման…

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /18 մայիսի 2010 թ. N 395-Ն/

Ղեկավարվելով «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի  4-րդ մասով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

 

1.Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման…

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ/18 մայիսի 2010 թվականի N 393-Ն/

Ղեկավարվելով «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

1.Հաստատել հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր)…

ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ/26.08.2010թ. N 1344-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 1579 որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 14-րդ կետի <<ա>> ենթակետով  և հիմք ընդունելով…

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010ԹՎԱԿԱՆԻ. ՄԱՐՏԻ 18-Ի N113-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒ¬ԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /15 հունիսի 2010 թվականի N 579-Ն/

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին»Հայաստանի Հանրապետության օրենքի    70-րդ հոդվածի պահանջով
                                                                     Հրամայում   եմ.
1.Հայաստանի  Հանրապետության  կրթության  և գիտության  նախարարի …

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 11.05.2007 ԹՎԱԿԱՆԻ N428 Ա/Ք ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /28 հունիսի 2008 թվականի N554-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի  մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70 հոդվածով և  հիմք ընդունելով հանրակրթության վարչության և ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի առաջարկությունը

 

«ՀՀ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /24 հունիսի 2008 թվականի N542-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի ե), ժա) կետերի պահանջներով՝ նախադպրոցական կրթության համակարգին ծրագրամեթոդական տեղեկատվության ապահովման նպատակով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ      …

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2007ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N39-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /31 հոկտեմբերի 2008թվականի N1008-Ն/

Հիմք ընդունելով  «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածը և  «Իրավական ակտերի» մասին  Հայասատանի Հանրապետության  օրենքի 70 հդվածի  2-րդ   մասը

                                                           …

«ՀՀ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ՊԱՇՏՈՆԻ /ՏՆՕՐԵՆԻ/ ՄՐՑՈՒՅԹԻ, ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ / 8 դեկտեմբերի 2006 թվականի N 980-Ա/Ք/

Հավելված
ՀՀ ԿԳ նախարարի 2006թվականի 
դեկտեմբերի 8-ի N 980-Ա/Ք հրամանի

                                                          Կ Ա Ր Գ                                                           
       

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 25-Ի N619-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /25 հունվարի 2008 թվականի N48-Ա/Ք/

Հիմք ընդունելով  «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 31 , 15-րդ հոդվածի 1-3-րդ, 19-րդ հոդվածի 3-րդ,  «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների…

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: