Կանոնադրություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
 12 մայիսի 2011 թվականի N 676-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 1579-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 11-րդ հոդվածով`
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության
աշխատակազմի լիցենզավորման վարչությունը վերակազմավորման միջոցով
վերակազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության
նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության` հիմնարկի
առանձնացված ստորաբաժանման կարգավիճակով:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-
ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կանոնադրությունը,
նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը, նախարարության
աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին» N 1579-Ն
որոշման N 2 հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը`
1) «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնից հանել «Լիցենզավորման
վարչություն» տողը.
2) «II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ» բաժինը լրացնել «Լիցենզավորման
գործակալություն» տողով:
3. Հաստատել`
1) Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության
աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության կանոնադրությունը` համաձայն
N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության
աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության կառուցվածքը` համաձայն N 2
հավելվածի:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Տ. Սարգսյան
 2011 թ. մայիսի 27
Երևան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
մայիսի 12-ի N 676-Ն որոշման

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության
(այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալությունը
(այսուհետ` գործակալություն) նախարարության աշխատակազմի կազմում գործող
առանձնացված ստորաբաժանում է, որն օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում` նաև
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում,
մատուցում է ծառայություններ կրթության բնագավառում` հանդես գալով
Հայաստանի Հանրապետության անունից:
2. Գործակալությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում է, և նրա գործունեությունը
դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:
Գործակալությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը, Հայաստանի
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի ներկայացմամբ,
հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
3. Գործակալության լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, Հայաստանի
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
4. Գործակալությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:
5. Գործակալությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված
դեպքերում իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և
իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու
պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ
պատասխանող:
6. Գործակալությունն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և
գործակալության` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ
անհատականացման միջոցներ:

II. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

7. Գործակալության նպատակը կրթության ոլորտում լիցենզավորման գործընթացի
իրականացումն է:

III. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

8. Գործակալությունն իր նպատակի իրականացման համար Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ
գործառույթները`
1) լիցենզիա տալու (մերժելու), դրանց գործողության ժամկետի երկարաձգման,
վերաձևակերպման, գործողության կասեցման և դադարեցման հետ կապված
գործառույթների իրականացում.
2) լիցենզավորված սուբյեկտների կողմից տվյալ գործունեությունն իրականացնելու
համար պարտադիր պահանջների և պայմանների պահպանման նկատմամբ
դիտարկումների և ուսումնասիրությունների իրականացում.
3) լիցենզավորման պարտադիր պահանջների և պայմանների փոփոխման և
արդիականացման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը.
4) կրթության ոլորտի լիցենզավորման գործընթացի փաստաթղթաշրջանառության
իրականացում, այդ թվում` լիցենզավորման համար ներկայացված հայտերի ու
դրանց կից փաստաթղթերի մուտքագրում և հաշվառում.
5) կրթության ոլորտում լիցենզավորման հանձնաժողովի գործավարության
իրականացում, հանձնաժողովի գործունեության համար անհրաժեշտ նյութերի
նախապատրաստում, ամփոփում և դրանք լիցենզավորման հանձնաժողովի
քննարկմանը ներկայացնելը.
6) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
լիցենզավորված սուբյեկտների մասին տեղեկությունների հավաքագրում,
վերլուծություն և գնահատում:

IV. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

9. Գործակալությունը կառավարում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և
գիտության նախարարը (այսուհետ` նախարար): Գործակալության անմիջական
ղեկավարումն իրականացնում է գործակալության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում
և պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի համաձայն:
10. Գործակալության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի
Հանրապետության օրենքներով, նախարարության կանոնադրությամբ և սույն
կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և Հայաստանի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
11. Գործակալության պետը պատասխանատու է կրթության և գիտության ոլորտի
լիցենզավորման բնագավառում մատուցվող ծառայությունների որակի, ինչպես նաև
դրանց` օրենքներին ու այլ իրավական ակտերին համապատասխանության համար:
12. Գործակալության պետը հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետին, նախարարին, գործակալության գործունեությունը համակարգող
նախարարի համապատասխան տեղակալին, իսկ քաղաքացիական ծառայության
մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում
նաև` նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին: 
13. Գործակալության պետը`
1) ղեկավարում է գործակալության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է
գործակալության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման
համար.
2) օրենքվ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված
գործունեության բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ
առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին կամ նրա համապատասխան
տեղակալին.
3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս
ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության և
գործակալության անունից, ինչպես նաև տալիս է գործակալության անունից հանդես
գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
4) նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին իր իրավասության սահմաններում
ներկայացնում է առաջարկություններ գործակալության աշխատողների նկատմամբ
խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ.
5) նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին պարբերաբար
ներկայացնում է տեղեկատվություն գործակալության կողմից իրականացվող
աշխատանքների ընթացքի մասին.
6) ապահովում է նախարարի հրամանների ու ցուցումների, ինչպես նաև նախարարի
համապատասխան տեղակալի ցուցումների, հանձնարարականների ու
առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին
կամ նրա համապատասխան տեղակալին.
7) նախարարության կանոնադրությանը և սույն կանոնադրությանը
համապատասխան` սահմանում է գործակալության կառուցվածքային
ստորաբաժանումների իրավասությունները.
8) լսում է գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության
մասին հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության ստուգման
արդյունքները.
9) իրականացնում է վերահսկողություն գործակալության կառուցվածքային
ստորաբաժանումների օգտագործմանը հանձնված պետական սեփականության
պահպանության նկատմամբ.
10) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ գործակալության
կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև գործակալության
խորհրդակցական մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ.
11) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.
12) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ
նախատեսված այլ լիազորություններ:
14. Գործակալության պետի բացակայության դեպքում գործակալության պետի
փոխարինումն իրականացվում է քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

V. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

15. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության կանոնադրությամբ և սույն
կանոնադրությամբ գործակալությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և
արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական
իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է
նախարարության աշխատակազմը:
16. Գործակալությունն ունի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, որոնց
աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են:
17. Գործակալության վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարման
կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար Դ. Սարգսյան


Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
մայիսի 12-ի N 676-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

1. Լիցենզավորման բաժին
2. Դիտարկումների և վերլուծության բաժին

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար Դ. Սարգսյան
 

Բաժանորդագրվել

Եթե ցանկանում եք պարբերաբար ծանոթանալ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կայքէջի «Տեղեկատվություն» բաժնի նյութերին, ապա կարող եք բաժանորդագրվել՝ նշելով Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Այդ հասցեին կստանաք նամակ-հաղորդագրություն, որով կհաստատվի Ձեր բաժանորդագրումը։